ในปี พ.ศ. 2564 บริษัท เอ็ม. อี. เอส. ไอ. วิศวกรรม จำกัด ได้จัดตั้งกองทุนสวนป่าพลังงานขึ้น โดยมีจุดประสงค์ในการลงทุนปลูกต้นไม้เพื่อนำวัตถุดิบไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และกระจายรายเพื่อชุมชนในสังคมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

โดยรายได้ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเพื่อเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสำรองฉุกเฉิน เงินปันผลพิเศษประจำปี เงินเกษียณอายุ สำหรับพนักงานในบริษัท ในอีก 10 ปี มีเป้าหมายในการขยายพื้นที่ปลูกทั่วประเทศและบริเวณพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยรวมไม่น้อยกว่า 100,000 ไร่ เราพร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมไปอย่างยั่งยืน

In 2021, M.E.S.I engineering company limited. has established the forestry fund in order to use the wooden materials from the tree and process into the renewable energy biomass fuels.

The project will distribute income to local communities and bring the better environment to the surrounding area.

Part of the income, we give to company provident fund, employee dividends, retirement and emergency fund. In the next 10 years, we plan to expand the growing areas to reach up to 100,000 Rais. The project will sustainability benefit to both society as well as environment.

Scroll to Top