บริษัท เอ็ม. อี. เอส. ไอ. วิศวกรรม จำกัด

ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เริ่มก่อตั้งโดย นายประยูร เที่ยงยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจออกแบบ รับเหมาติดตั้งเครื่องจักร, ติดตั้งระบบไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาล, ระบบดับเพลิง และระบบปรับอากาศ สำหรับอาคารทั่วไป อาคารสูง และโรงงาน อุตสาหกรรม รับงานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ในปี 2558 ทางบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท

ในปัจจุบันบริษัทได้มีการดำเนินงานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำหรับอาคารทุกประเภท เช่น โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงแรม อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ และได้ขยายงานส่วนสถาปัตยกรรม งานก่อสร้างอาคาร และงานซื้อ-ขาย อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องจักร ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร บริษัทได้สั่งสมประสบการณ์การ มีความเชี่ยวชาญและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ โดยจะให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของงานและความรับผิดชอบต่องานอย่างสูงสุด   

OUR SERVICE

ELECTRICAL SYSTEM

รับเหมาติดตั้งและออกแบบ ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร รวมถึงงานระบบครบวงจรประกอบอาคารสูง สำนักงาน โรงแรมคอนโดมิเนียมโรงงานอุตสาหกรรม 

COMMUNICATION SYSTEM

ระบบสื่อสาร โทรศัพท์ TELEPHONE SYSTEM, ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย COMPUTER NETWORK SYSTEM

SANITARY AND FIRE PROTECTION SYSTEM

รับเหมาติดตั้งและออกแบบ ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบดับเพลิงรวมถึงงำนระบบครบวงจรประกอบอาคารสูง สำนักงาน โรงแรม

AIR CONDITIONING SYSTEM

รับเหมาติดตั้งและออกแบบ ระบบปรับอากาศแบบรวม ระบบปรับอากาศแบบแยก ระบบระบายอากาศ รวมถึงงานระบบครบวงจรประกอบอาคารสูง สำนักงาน โรงแรม 

ACHITECTURE AND BUILDING CONSTRUCTION

ออกแบบรับเหมาก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้าง รวมถึงงานระบบครบวงจรประกอบอาคารสูง สำนักงาน โรงแรม

EQUIPMENT AND MACHINARY TRADING, AGRICULTURE MANUFACTURING AND TRADING

จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง นำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร

ปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้เชี่ยวชาญรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิง, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับอาคารขนาดใหญ่ทุกประเภท

Scroll to Top